Jesteś tutaj: Start / Dla Pacjentów

Dla Pacjentów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przypominamy!

Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu!

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny. Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie udziela świadczeń medycznych pacjentom do ukończenia przez nich 18 roku życia.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • leczenia szpitalnego (hospitalizacji),
 • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (porad specjalistycznych),
 • rehabilitacji leczniczej,
 • badań diagnostycznych,
 • dializ

Wszystkie świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez skierowania.

Przyjęcie do Szpitala

Wstępne formalności związane z przyjęciem do Szpitala załatwiane są w Izbie Przyjęć, a następnie pielęgniarka lub sanitariusz przewozi Małego Pacjenta do właściwego Oddziału i przekazuje pod opiekę pracownikom medycznym. Pielęgniarka wskazuje miejsce dla pacjenta w sali chorych i informuje o najważniejszych czynnościach związanych z hospitalizacją, zapoznaje rodziców/opiekunów dziecka z kartą praw pacjenta, regulaminem odwiedzin, opieki nad dzieckiem oraz innymi informacjami, o które pytają rodzice/opiekunowie.

Przyjęcie do Polikliniki

Podczas rejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznych konieczne jest okazanie:

 1. Skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowania nie są wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

2. Numeru PESEL. W przypadku pacjentów do 3 miesiąca życia należy podać PESEL matki lub opiekuna prawnego.

Zasady odwiedzin

 Przedstawiciele ustawowi mogą odwiedzać pacjenta w Oddziale przez cały dzień od godz. 7.00 do godz. 20.00. Rodzic/Opiekun może przebywać w porach dogodnych dla dziecka, pamiętając jednakże o tym, aby odwiedziny nie kolidowały z prowadzonym procesem diagnostyki i leczenia, rehabilitacji oraz obowiązkiem kontynuowania nauki (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

Obecność przedstawicieli ustawowych w Oddziale musi być zgodna z przepisami BHP, p.poż oraz wytycznymi w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca. Informacje dotyczące odwiedzin wywieszone są na tablicach informacyjnych w holu Oddziału.

Ordynator, lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na pozostanie Rodziców /Opiekunów z hospitalizowanym dzieckiem także w porze nocnej. Na czas pobytu w godzinach nocnych w Oddziale Rodzic/Opiekun otrzymuje identyfikator (imienny rejestr wydawanych identyfikatorów prowadzi pielęgniarka dyżurna).

 1. Rodzic/Opiekun, który otrzymał zgodę na pobyt z dzieckiem w godzinach nocnych przebywa w Oddziale , w którym leczone jest dziecko.
 2. Rodzice/Opiekunowie, którzy nie wystąpili o w/w zgodę, mają obowiązek opuszczenia Szpitala w godzinach nocnych.
 3. Rodzice /Opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do Szpitala w godzinach nocnych mogą przebywać z chorym dzieckiem do czasu załatwienia formalności, a po przyjęciu do Oddziału na podstawie wyżej opisanej zgody.

W przypadku istnienia warunków lokalowych w sali, w której przebywa pacjent, dopuszcza się sie "wspólną hospitalizację" Rodzica/Opiekuna na łóżku dostawczym.

Zasady bezpiecznego pobytu

Szpital nasz  nie ogranicza możliwości przebywania z dzieckiem; dlatego treści zamieszczone poniżej moją na celu ułatwić Rodzicom i Opiekunom współudział w procesie opieki nad własnym dzieckiem. Ponadto określają zasady bezpiecznego pobytu i sprawowania opieki nad dzieckiem w oparciu o Regulamin Szpitala. 

Pamiętajcie że:

 1. Wasz pobyt nie powinien dezorganizować pracy zespołu medycznego, ale może przynieść wam korzyści edukacyjne w zakresie opieki nad własnym dzieckiem.

 2. Słuchajcie wskazówek personelu medycznego i pomagajcie w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych – pomoże to Wam w opiekowaniu się  dzieckiem w domu, po wypisie.

 3. Nie przeszkadzajcie w zaplanowanych: wizytach, zabiegach i operacjach – pamiętajcie, że przy dziecku może być tylko jeden opiekun.

 4. Przestrzegajcie godzin odwiedzin i pamiętajcie, że każdy oddział ma indywidualne wymagania z uwagi na swoją specyfikę.

 5. Bądźcie dla waszego dziecka wsparciem, pocieszeniem w chorobie, ale nie ograniczajcie jego możliwości samoopieki.

 6. O potrzebie pozostania z dzieckiem całodobowo decydujecie sami w porozumieniu lub za pozwoleniem personelu medycznego w oparciu o Regulamin Szpitala.

 7. Wcześniej planujcie pobyt z noclegiem, rezerwując miejsce w Hotelu dla matki.

 8. Dbajcie o higienę osobistą (Szpital dysponuje łazienką z prysznicami przeznaczoną dla Rodziców/Opiekunów), porządek wokół siebie, nie przynoście sprzętu typu: grzałka, czajnik (bezpieczeństwo dzieci na sali chorych). Produkty żywnościowe jedynie w porozumieniu z pielęgniarką opiekującą się dzieckiem.

 9. Stosujcie odzież ochronną – fartuchy w oddziałach zabiegowych, obuwie ochronne w oddziałach i klinikach, korzystajcie z szatni ogólnej i wind dla pacjentów.

 10. Korzystając z automatów z gorącymi napojami nie przynoście ich na teren oddziałów i klinik narażacie dzieci na poparzenie.

Pamiętajcie o tym, że personel medyczny pracuje dla dobra i zdrowia waszego dziecka – pozostawcie po sobie miłe wspomnienie.

Telefon do Mamy

Dzięki akcji "Telefon do Mamy" dziecko może mieć stały kontakt z bliskimi. W oddziałach szpitalnych znajdują się specjalnie oznakowane  aparaty telefoniczne.   Dziecko może samodzielnie włożyć kartę otrzymaną od pielęgniarki i zadzwonić do Mamy.

Rozmowy są bezpłatne.

Sanitariaty

TOALETY

Na poziomie 1, niedaleko Rejestracji, w korytarzu naprzeciw kiosku medycznego, znajdują się TOALETY dla pacjentów i Rodziców.

ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM

Obok toalet, pod nr 2012 znajduje się łazienka z prysznicem przeznaczona dla Rodziców i Opiekunów pacjentów przebywających w Szpitalu.

Windy

W holu głównym (poziom 1) znajdują się windy umożliwiające dotarcie do Oddziałów na wybrane piętro.

Winda umiejscowiona w holu przy Rejestracji pozwala na zjazd na poziom "0", gdzie znajdują się Poradnie : Ortopedyczna, Chirurgiczna i Rehabilitacyjna oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG).

Przypominamy !

Rodzice i Opiekunowie! NA CZAS POBYTU W ODDZIALE SZPITALNYM W GODZINACH NOCNYCH, OBOWIĄZKOWE JEST NOSZENIE I D E N T Y F I K A T O R A , który Rodzic/Opiekun otrzymuje od pielęgniarki danego Oddziału. Identyfikator należy zwrócić przed wypisem.